O.SY. BUS DRIVERS Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας... - "O.SY. BUS DRIVERS®"
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ :
Home » » Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας...

Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας...

Written By OsyBus Driver on Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 | 1:53 π.μ.Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Σχετικές διατάξεις

Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄)
Άρθρο 24
1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων :
Α. Πρόστιμο για κάθε μία παράβαση από (πεντακόσιατριακόσια [άρ.23παρ.6α ν.4144/2013] ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ με αιτιολογημένη πράξη……
Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις περιπτώσεις του άρ.23 για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου……. κατόπιν προηγούμενης προσκλήσεως του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.
Επίσης με απόφαση του Υπ. Εργασίας, μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας...
ΚΥΑ Φ 450/38668/3534/2013 (ΦΕΚ 2061/Β΄)
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις (Πρόστιμο τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους οδηγούς και ποινή αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος) αναλόγως διαπιστουμένης παραβάσεως.

Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄)
Άρθρο 85 και 92
Χρηματικές κυρώσεις επί απασχολήσεως παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και επί μη διατήρησης εγγράφων και ενημέρωσης υπηρεσιών.
Σωρευτικά και διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεως άρθ.87

Άρθρο 79 «απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών».

Άρθρο 85 Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου 79, επιβάλλεται στον εργοδότη, με τη διαπίστωσή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσμια αρμοδιότητά τους, χρηματική κύρωση πέντε χιλιάδων ευρώ ανά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό (μετά από προηγούμενη αναζήτηση έγγραφων εξηγήσεων).
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρωσης ανά εργαζόμενο.

Άρθρο 87 (τροποποιηθέν με το άρθρο 24 ν. 4144/2013) Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 79 επιβάλλονται σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις :
α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, για χρονικό διάστημα έως τρεις ημέρες….
β) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης….

Άρθρο 92
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄και γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 80 επιβάλλονται στον εργοδότη οι χρηματικές κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που διέπει το ελεγκτικό όργανο. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσμια αρμοδιότητα αυτού, επιβάλλεται χρηματική κύρωση πεντακοσίων ευρώ για κάθε μία υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί.

Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α΄)
Άρθρο 28: Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών-Κυρώσεις.
παρ. 3: Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως ισχύει.
παρ. 4: Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500€ για κάθε νόμιμα διαμένοντα αλλά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό.

άρ. 128 Ν. 4052/2012, άρ. 24 Ν. 4144/2013, ΥΑ. 15527/639/2010 και 9504/353/2011[για Ε.Π.Α. και Ι.Γ.Ε.Ε.]

Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄)
άρ. 19: για παράνομα απασχολούμενο επιδοτούμενο ΟΑΕΔ. (3.000 € και 5.000 € αναλόγως της περιπτώσεως)
άρ. 23 παρ. 6: μη παράσταση εργοδότη σε εργατική διαφορά
άρ. 80: για μη γνωστοποίηση υπερωριών κάθε μήνα.
άρ. 22: για εργολάβους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ,ΟΤΑ [Συνεργεία Καθαρισμού / Φυλάξεις].

Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄)
Άρθρο 53
1. Η παραβίαση των άρθρων 49 έως 55 του παρόντος Κεφαλαίου (ΣΤ) συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας για την οποία επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 ως ισχύουν κάθε φορά.
3. Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών του παρόντος Κεφαλαίου, που του χορηγήθηκαν, συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 50
Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου  συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.
Για τη χορήγηση της γονικής αδείας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, Κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών αποφάσεων, ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.
Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

Άρθρο 51
1. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα εργασίμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, μετά από αίτησή του, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. 

2. Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζομένου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων, χωρίς αποδοχές, εφ’ όσον έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, για όσο διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα εργασίμων ημερών κατ’ έτος.

  Άρθρο 52:
  1.Μετά τη λήξη της γονικής αδείας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του.
  2.….

  3.Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται εξαιτίας αίτησης ή λήψης γονικής αδείας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου είναι άκυρη. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση εργαζομένου που γίνεται λόγω αίτησης ή λήψης γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52.

   Άρθρο 54
   1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει δυσμενέστερα τα θέματα του παρόντος καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 1483/1984 και του άρθρου 25 του ν. 2639/1998.
   2.….
   3.….

   4.Η γονική άδεια των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν καταργεί και δεν επηρεάζει τη χορήγηση άλλων δικαιωμάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, για το θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού ή για λόγους που συνδέονται με την οικογένεια. 

    Ν. 4225/2014(ΦΕΚ 2/Α΄)
    Άρθρο 14 παρ. 2 (για Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.)
    «Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν.4144/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
    1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.
    ….
    Ε. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση   ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν.

    ΣΤ.Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθ. 24 και 28 του ν. 3996/2011 όπως ισχύει.

    ΥΑ. 27397/122/2013 (ΦΕΚ 2062/Β΄), ΥΑ. 8422/20/14, ΥΑ. 18724/52/2014 Δέσμιας αρμοδιότητος Επιθεωρητή εργασίας (αφορά αδήλωτους εργαζομένους, πίνακες προσωπικού, εξοφλητικά σημειώματα, όρους συμβάσεων ΠΔ.156/1994).

    Ν. 4254/2014 ΙΑ 5 (ΦΕΚ 85/Α΄)
    1. Η παρ. 1 του άρθ. 18 του ν. 1082/1980 αντικαθίσταται ως εξής :
    «1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζομένου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.
    Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 του ν.3996/2011 όπως ισχύει.»

    2.Η παρ. 3 του άρθ. 4 του αν. 539/1945 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
     «3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
     Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
     Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία προσλήψεως, αριθμός δικαιουμένων ημερών αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής αδείας.
     Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.
     β) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπ. Εργασίας , Σ.ΕΠ.Ε.-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο έτος.
     Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθ. 24 του ν.3996/2011 όπως ισχύει.
     Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.»

     Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄) Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί απασχόλησης ανηλίκων
     Άρθρο 67 παρ.3 «… Ο εργοδότης τιμωρείται επί πλέον και με διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. 1 έως 5 του ν. 2639/1998 (νυν Ν. 3996/2011).»

     Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
     Σχετικές διατάξεις 


     Α)  Ν. 3249/1955 «Κύρωση της αρ. 81 Διεθνούς Συμβάσεως περί επιθεωρήσεως εργασίας εις τη βιομηχανία και το εμπόριο.»

     άρθρο 17 παρ. 2 «Επαφίεται εις την ελευθέραν κρίσιν των Επιθεωρητών Εργασίας όπως προβαίνουν εις ειδοποιήσεις ή εις συμβουλάς αντί να προβαίνουν ή συνιστούν διώξεις.»

     Β) Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας»

     άρθρο 2.
     Για την εκτέλεση του έργου του το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες :
     α. «Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας … και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή: αα)… ββ)… γγ)…δδ)…εε)…
     β. «Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των υποπεριπτώσεων αα΄ έως εε΄της περίπτωσης α.»

     άρθρο 3 παρ. 7
     «Αν οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας συνιστούν ποινικά αδικήματα, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων υποβάλλει μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα». (άρθρο 23 του Ν. 4144/2013, αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3996/2011).

     άρθρο 23 - Είδος και εύρος κυρώσεων.
     Στο πλαίσιο της κατασταλτικής δράσης του το Σ.ΕΠ.Ε.:
     Αν διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το Σ.ΕΠ.Ε. είτε χορηγεί κατά την κρίση του εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση προς τις εν λόγω διατάξεις, είτε λαμβάνει άμεσα διοικητικά μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ή και προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

     άρθρο 28 - Ποινικές Κυρώσεις.
     1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010, την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.
     Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη ποινική μεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.

     Γ)  Δ.Ν. 2336/1995

     άρθρο 8 παρ. 1.
     Η παρ. 1 του α.ν. 690/1945 αντικαθίσταται: «Κάθε εργοδότης /διευθυντής /επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις είτε από τις διαιτητικές αποφάσεις είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955 συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπ. εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτ/σης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής αρχής ή της οικείας Επαγγελματικής Οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση έξι μήνες και χρηματική ποινή από 25% έως 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, με τη διαδικασία του αυτοφώρου κατ’ άρθ. 417 ΚΠΔ».

     Δ) Ν. 3904/2010

     άρθρο 31 παρ. 5
     «Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ΝΔ. 1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 3.000€» (αφορά χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους)

     άρθρο 31 παρ. 6  «Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ΒΔ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 3.000€» (αφορά Κυριακή ως υποχρεωτική αργία/ εβδομαδιαία ανάπαυση).

     Ε) Ν. 4144/2013

      άρθρο 24 παρ. 6
     «Στην παρ.2 του άρθρου 108 του Ν. 4052/2012 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής : γ. Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής  ή οριστικής  διακοπής λειτουργίας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή».

     άρθρο 80 παρ. 3
     Στο τέλος του άρθρου 24 «Τροποποιήσεις του Ν.4052/2012» του νομοσχεδίου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής»
     «8. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4052/2012 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής :
     «Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή».

     ΣΤ)  Ν. 3850/2010

     άρθρο 67
     Ο εργοδότης ή οι εκπρόσωποί του που παραβαίνουν από δόλο ή από αμέλεια τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, τιμωρούνται, αν από άλλη ποινική διάταξη δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
     Με κράτηση ή πρόστιμο τιμωρείται και εκείνος που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου, όταν επιτρέπει σ’ αυτόν να απασχολείται κατά παράβαση των άρθρων 51, 52, 54 και 57.
     Εργοδότης που παραβιάζει τις διατάξεις και απασχολεί ανηλίκους σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 4, 5 και 6, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.
     Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος έχει την επιμέλεια ανηλίκου που απασχολείται σε εργασία, έργο ή δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 4, 5 και 6. Ο εργοδότης τιμωρείται επί πλέον και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. 1 έως 5 του ν. 2639/1998.

     άρθρο 72
     Κάθε εργοδότης που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια, οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.
     Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις της παρ. 1 το δικαστήριο με απόφασή του ορίζει ρητή δικάσιμο μέσα σε είκοσι ημέρες.

     Ευάγγελος Καραγιάννης
     Προϊστάμενος ΣΕΠΕ - ΤΕΕΣ


     ΠΗΓΗ.
     Share this article :

     ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ YOU - TUBE

      
     Support : Copyright © 2012. "O.SY. BUS DRIVERS®" - All Rights Reserved

     Proudly powered by Blogger
     back to top